Търсене в тази страница ...Терапия Варна

Терапия Варна - МБАЛ Света Марина - адрес, телефони, карта, лекари, кабинети, указател, мненияКОНТАКТИ

Разположение на болничните бази:
Терапевтични, хирургични, детски и психиатрични клиники:
базата на бул. “Хр.Смирненски” 1
Инфекциозни клиники:
на базата на МБАЛ “Св.Анна” АД

За контакти:
Адрес: гр. Варна 9010, Бул. “Хр. Смирненски” 1
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД
тел: 052/30-28-51 (до 55) – централа (с оператор)
факс: 052/30-28-74 (секретариат на Изпълнителния директор)
e-mail: officeub@mail.bg
web: www.svetamarina.com

За приемане на пациенти болницата работи на денонощен режим на спешност:

"Спешно отделение - възрастни" -  052/978-205 или 978-392
"Спешно отделение - деца" -   052/978-375
Дейност "Инфекциозни болести" - 052/978706

Деловодство: 052/978-369

------------------------

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ
Лаборатория по медицинска генетика
052/978 649 - Кабинет за генетично консултиране
052/978 226 - сектор Цитогенетична лаборатория
052/978 332 - сектор Биохимичен скрининг на бременни
052/978 396 - биолози
Лаборатория по Клинична имунология
GSM : 0888 850 805,
тел.лаб. 052/978 562
тел.к-т 052/978 563
Клинична лаборатория
052/978 545 - началник лаборатория
052/978 293 - старши медицински лаборант
052/978 224 - лекарски кабинет
052/978 219 - лекарски кабинет
052/978 228 - спешна лаборатория
052/978 229 - хематоморфологична и хемостазна  лаборатория
052/978 386 - хормони, туморни маркери, имуносупресори
052/978 294 - лаборатория клинична химия.
Лаборатория по микробиология и вирусология
052/978615 - началник лаборатория
052/978566 - бактериологична лаборатория,
052/978538 - бактериологична лаборатория,
052/978565 - вирусологична лаборатория;
052/978223 - лекарски кабинет
СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ
Спешно отделение - деца
052/978375 - Н-к отд. Д-р Елена Шейтанова
052/978375 - Ст. мед. сестра Снежана Войкова
Спешно отделение - възрастни
052/978 392 - Нач. отд. д-р Илия Калчев Катранджиев
052/978 205 - Ст. мед. сестра Донка Атанасова Стайкова
КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ
052/978650 - Медицинска онкология
052/978612 - Вътрешни болести
052/978316 - Пневмология и фтизиатрия
052/978587 - Професионални болести
052/978393 - Диспансерен кабинет по кардиология
052/978278 - Ревматология
052/978262 - Нефрология, остра и перитонеална диализа
052/978509 - Клинична хематология
052/978336 - Ендокринология и болести на обмяната
052/978231 - Гастроентерология
052/978627 - Невроофталмология към І КНБ
052/978571 - Нервни болести към ІІКНБ
052/978647 - Хирургия за всички подструктури към І КХ
052/978354 - Преданестезиологични консултации
052/978660 - Гръдна хирургия
052/978549 - Съдова хирургия
052/978814 - Неврохирургия
052/978512 - Ортопедия и травматология
052/978651 - Урология
052/978693 - Кардиохирургия
052/978541 - Ушни, носни и гърлени болести
052/978510 - Орална и лицево - челюстна хирургия
052/978430 - Психиатрия към І и ІІІ КОП
052/978649 - Кабинет за медико-диагностична консултация
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КЛИНИКИ И ОТДЕЛЕНИЯ
Клиника по съдебна медицина
052/978 783, моб. 0897 202927 - доц. Радойнова
052/978 449 - доц. Бурулянова и д-р Господинова
052/978 528 - д-р Доков
052/978 599 - д-р Каишева
052/978 498 - инж. Хаджидечева
052/978 599 - секц. зала
Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия
052/978 331 - Н-к клиника
052/978 575 - Манипулационна и регистратура
052/978 331 - Лекарски кабинет
Клиника по лъчелечение
052/978 838; 052/978 841 - Началник клиника Доц. Елица Енчева
052/ 978 838 - Ст. мед. сестра Калина Катранджева
052/978 841 - Регистратура
052/978 833 Лекарски кабинет
Клиника по обща и клинична патология
052/978-604 - доц. П. Генев;
052/978-382 - доц. М. Цанева
052/978-520 -  д-р Н. Стефанова
052/978-260 - д-р И. Красналиев, д-р К. Калчев
052/978-273 - д-р С. Спасова, д-р И. Кобакова
052/978-389 - д-р П. Колова, д-р Н. Згурова, д-р Д. Малинова
052/978-272 - д-р Д. Дженков, д-р Х. Попов
052/978-689 - ст. лаб. М. Читърлиева
052/978-232 - канцелария
052/978-620 - гефрирна лаборатория
052/978-233 - биопсична лаборатория
052/978-292- цитологична лаборатория
052/978-582 - аутопсионен блок
Клиника по диализа
тел./факс:+359 52 332 066 - Началник клиника доц. д-р К. Ненов
тел.: 052/302 851, вътр. 1281, 1261, GSM:0888 599 564
052/302 851, вътр. 13 83; GSM:0887 507 644 - Ст. м.с. Росица Димитрова Златева-Милушева
052/302 851, вътр. 1358, 1280 - Лек. Кабинети
Клиника по образна диагностика
0888 376 669 - Началник клиника: Доц.д-р Боян Балев
0888 649 638 - Ст.рентгенов лаборант: Галина Янчева, магистър УЗГ
052/978507 - Координатор /Секретар/
вт. тел 1339 - Лекарски кабинет
Централна стерилизационна база
052/978 676 - завеждащ ЦСБ
052/978 395 - зала
ТЕЛК
052/978-466 - Д-р Петко Ников Ников
052/978-793 - Д-р. Жени Танева
052/978-440 - Д-р. Петя Йорданова
052/978-415 - Д-р. Ценка Гидолова, Д-р Елисавета Попова
052/978-375 - Д-р. Елена Шейтанова
052/978-473 - Д-р Железов, Д-р Райнов, Д-р Ваня Петкова
052/978-415 - Технически сътрудник Златева
052/978-794 - Технически сътрудник Димова
052/978-473 - Технически сътрудник Вангекова
ЛЕЧЕБНИ СТРУКТУРИ
ТЕРАПЕВТИЧНИ КЛИНИКИ
Клиника по гастроентерология
052/302 891, 0888/924587 - Проф. Д-р  Коцев
052/978 249 - ст. мед. сестра – Таня Спасова
052/978 249 - манипулационна
052/978 231 - консултативен кабинет
Отделение по професионални болести
052/978351 - Доц. В. Несторова
052/978 544 - манипулационна
052/978 522 - д-р Джеджев
Клиника по ендокринология и болести на обмяната
052/978 338 - началник клиника
052/978 206 - ст. мед. сестра
052/978 247 - манипулационна
052/978 336 - консултативен кабинет
Клиника по вътрешни болести
052/ 978 537 , GSM: 0888/ 92 33 12 - доц. д-р Красимира Ненова
052/ 978 333, GSM: 0888/ 84 33 08 - ст. м.с. Нели Григорова
052/ 978 246, GSM: 0886/ 32 52 89 - ст. м.с. Тодорка Йорданова
052/ 978 241 - Манипулационна – Първо вътрешно отделение
052/ 978 244 - Манипулационна – Второ вътрешно отделение
052/ 978 612 - Приемен кабинет
Клиника по пневмология и фтизиатрия
0887 438 589; служебен 1325 - доц. д-р Й. Радков:
052/ 978-353 - доц. д-р Д . Петкова
1238 - Манипулационна
088 814 838 - Ст. сестра П. Енчева
0889 854 872 - доц. д-р К. Янков
1681 - Манипулационна
0888 403 759 - Ст. сестра Ф. Чауш
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина
052/978 356; 052/978 379 - Началаник Клиника
1531 - Приемен кабинет
1379, 1378 - Лек. кабинети
1381 - Раб.зала
1533 - Ст.мед.сестра
Клиника по ревматология
052/978 558 - Доц д-р Вл. Н. Кадинов, дм,
052/978315 - Старша мед. сестра Мария Тонева  
052/978278 - Манипулационна
052/978 550 - Лек. Кабинети
052/978 277 - Лек. Кабинети
052/978 286 - Лек. Кабинети
Клиника по клинична хематология
052/978 866 - Н-к клиника
052/978 860 - Секретар
052/978 863 - Секретар
052/978 859 - Старша сестра
052/978 854 - Манипулационна дневен стационар
052/978 856 - Манипулационна дневен стационар
052/978 858 - Манипулационна дневен стационар
052/978 869 - Манипулационна клиника
052/978 857 - Лекарски кабинет
052/978 862 - Лекарски кабинет
052/978 864 - Лекарски кабинет
052/978 855 - Лекарски кабинет
052/978 865 - Приемен кабинет
052/978 860 - Приемен кабинет
052/978 856 - Диспансерен кабинет
Първа клиника по нервни болести
052/978-313 - проф.д-р Ара Гарабед Капрелян
052/978-627 - доц.д-р Александра Живкова Цукева
052/978-524 - доц.д-р Борислав Димитров Иванов
052/978-524 - доц.д-р Иван Николов Димитров
052/978-351 - доц.д-р Веселинка Димитрова Несторова
052/978-513; 052/978-627; 052/978-324 - д-р Даниела Йорданова Арабаджиева
052/978-513; 052/978-627; 052/978-324 - д-р Калина Венелинова Дренска
052/978-324 - д-р Станислава Върбанова-Ханджиева
052/978-324 - д-р Марина Марчева Георгиева
052/978-324 - д-р Добромир Велинов Панов
052/978-324 - д-р Невена Радкова Радева
052/978-324 - д-р Живко Михайлов Желев
052/978-554; 085/978-324 - Ст. м.с. Хабибе Осман
052/978-324; 052/978-554 - Манипулационна
052/978-627; 052-978-513 - Лекарски кабинет
052/978-242 - Техн. сътрудник
Втора клиника по нервни болести
052/978540 - Началник Клиника
052/978540 - Началник ОИЛНБ
052/978 236 - Началник ОЛОМИ
052/978567 - Секретарка
052/978546 - Старша медицинска сестра:
052/978236 - Втора клиника по нервни болести
052/978536 - Отделение за интензивно лечение на нервните болести
052/978571 - Приемно-консултативен кабинет
052/978586 - Кабинет по невросонология
Първа клиника по кардиология с ИКО
052/978 309 - Ръководител клиника
052/978 307 - Завеждащ отделение
052/978 282 - Старша сестра
052/978 216 - Технически сътрудник
052/978 220 - Интензивна зала
052/978 579 - Сектор по инвазивна кардиология
052/978 306 - Кабинет по електрокардиостимулация
Дейност по ангиографска и инвазивна кардиология и интервенционална неврология
0889 232 505 - д-р Веселин Вълков
Клиника по нефрология остра и перитонеална диализа
052/978 311 - Началник клиника и секретариат
052/978287 - Старша медицинска сестра
052/978263 - Манипулационна сестри
052/978262 - Координатор Бъбречна трансплантация
052/978328 - Зала за диализа
052/978662 - Дейност перитонеална диализа
Клиника по медицинска онкология
Втора клиника по кардиология
Отделение по инвазивна кардиология
Отделение по неинвазивна кардиология
ДЕТСКИ КЛИНИКИ
Детска клиника по клинична хематология и онкология
Първа детска клиника с ДОИЛНН
Втора детска клиника
ХИРУРГИЧЕСКИ КЛИНИКИ
Клиника по неврохирургия
Клиника по съдова хирургия
Клиника по Урология
Клиника по гръдна хирургия
Отделение по ортопедия и травматология
Клиника по анестезиология и интензивно лечение
Отделение по анестезиология и интензивно лечение по Кардиохирургия към КАИЛ
Клиника по Кардиохирургия
Клиника по ушни, носни и гърлени болести с дейност по аудиология (УНГ)
Първа клиника по хирургия
Клиника по орална и лицево-челюстна хирургия
Втора клиника по хирургия
ПСИХИАТРИЧНИ КЛИНИКИ
Първа психиатрична клиника
Отделение за детско - юношеска психиатрия
Дневен стационар към отделение за детско - юношеска психиатрия
Отделение по психиатрия
Дейност здравни грижи
Втора психиатрична клиника
Първо отделение по психиатрия
Второ отделение по психиатрия
Дейност наркология
Трета психиатрична клиника за лечение на психози /психични разтройства/ в старческа възраст
ИНФЕКЦИОЗНИ КЛИНИКИ
Клиника по инфекциозни болести
Отделение по инфекциозни болести с дейност по паразитология
Отделение по кожни болести и венерология

Интернет страница: http://www.svetamarina.com/


терапия варна

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)